Muthita

About

What is Muthita Online

จากประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 ในการแสดงมุทิตาจิตต่อพระภิกษุผู้มีพรรษากาล 20 และ 10 พรรษา สู่ยุคปัจจุบัน

Vision

ด้วยเป้าหมายของพระภิกษุรุ่นน้องร่วมกันเชิดชูเกียรติคุณของพระมหาเถระ ผู้ก้าวผ่าน 20 พรรษา และพระเถระ ผู้ครบ 10 พรรษา ซึ่งจะทำให้หมู่ญาติของท่านได้ปลื้มใจไปกับการบวช ตลอดจนนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจ จากการกระทำมุทิตาจิต คือ ความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่น

Mission

การจัดนิทรรศการจึงเป็นหนึ่งในวิธีการนำเสนอเกียรติคุณนั้น ทั้งนี้ในอดีตจะมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือรุ่น หรือ จัดนิทรรศการชั่วคราว แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยน จึงได้นำความก้าวล้ำทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ และนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

Muthita online

รูปแบบของการแสดงมุทิตาจิตผ่านการเข้าชมนิทรรศการทางอุปกรณ์เทคโนโลยี ภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพการสร้างบารมีและความรู้สึก ข้อคิด ความประทับใจในการบวชของพระมหาเถระและพระเถระแต่ละรูป